Zaproszenie do złożenia oferty na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla 4 osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach ogłasza nabór na specjalistów lub specjalistę (w zależności od modelu pracy) do realizacji w roku 2023 programu korekcyjno-edukacyjnego dla grupy 4 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Miejsce realizacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28,
99-200 Poddębice  w godzinach popołudniowych wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym.

Forma zatrudnienia:

Umowa cywilno-prawna

Planowana kwota brutto na realizację zadania:

Ostateczna wysokość środków na realizację programu będzie zależała od faktycznej liczby uczestników, którzy wezmą udział w programie. Maksymalna wysokość środków na realizację zadania w roku 2023 wynosi 3.600,00 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków w przeliczeniu na jednego uczestnika programu nie może przekroczyć 900,00 zł brutto.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z realizacją programu dla osób stosujących przemoc domową, w tym na: wynagrodzenie, materiały dydaktyczne, biurowe, susz konferencyjny.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja opracowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego Szansa dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie, zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Poddębickiego, dla 4 osób- uczestników programu.

Praca z uczestnikiem programu powinna obejmować nie mniej niż 62 godziny zajęć, w tym 60 godzin zajęć grupowych i 2 godziny zajęć indywidualnych. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach
w ustalonych wcześniej terminach powinny mieć możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach celem uzupełnienia wymiaru godzinowego szkolenia, przy opracowaniu harmonogramu zajęć należy mieć na uwadze uwzględnienie terminów dogodnych dla osób pracujących.

  W ramach realizacji Programu Zleceniobiorca ponadto zobowiązany jest do:

 • sporządzenia wstępnej i pogłębionej  diagnozy problemu przemocy i stanu funkcjonowania osoby stosującej przemoc;
 • przeprowadzenia od 60 do 120 godzin zajęć grupowych i minimum 2 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika;
 • prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonywanie czynności i prowadzenie działań, w tym m.in. harmonogramu zajęć, listy obecności, reguł uczestnictwa, oświadczeń uczestników;
 • opracowanie ewaluacji i sprawozdania końcowego z realizacji programu.

Wymagania:

 • Ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji.
 • Posiadanie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie  w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
 • Udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i doświadczenie w prowadzeniu podobnych programów.
 • Przedłożenie:
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione kwalifikacje wraz z wypełnionym formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty,
 • oferty cenowej- obejmującej przeprowadzenie programu dla 4 uczestników- koszty wynagrodzenia,
 • podpisanej klauzuli informacyjnej- załącznik numer 2 do zaproszenia do złożenia oferty,

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę można złożyć  osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28

99-200 Poddębice

pcpr@poddebicki.pl

z dopiskiem  – „Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w rodzinie – rok 2023” w terminie do dnia 28.06.2023 r. (decyduje data wpływu do PCPR w Poddębicach).

Oferty niekompletne i złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie. PCPR w Poddębicach nie zwraca złożonych dokumentów.

Kryteria wyboru oferty:

100 % kryterium ceny                                                                 

Dyrektor PCPR w Poddębicach

(-)

Ilona Kubis-Kałucka