Komunikat w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023″

 Powiat Poddębicki przystąpił do Programu pn. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 realizowanego ze środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.  Wartość otrzymanego dofinansowania: 98.073,00 zł
W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków do realizacji powyższego Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czas realizacji Programu  od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia
2023 r.

Osoby zainteresowane udziałem,  spełniające warunki uczestnictwa w Programie lub ich opiekunowie, powinni dokonać zgłoszenia w oparciu o druki stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu.


Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone jest  w terminie do dnia
12 lipca 2023 r.
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice, pokój nr 1 (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej:  e-mail: pcpr@poddebicki.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP PCPR w Poddębicach).

1. Zgodnie z warunkami Programu adresatami są następujące osoby – uczestnicy programu:

                Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

             a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
             b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
             c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

będące mieszkańcami Powiatu Poddębickiego.

2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

   1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
   2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
   3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
   4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
   5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

3. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

   1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
   2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
   3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

4. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

5. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje powiat lub inny podmiot, któremu powiat zlecił realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

6. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

7. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

8. Procedura zgłoszenia do Programu:

W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć komplet dokumentów, które stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu.
  2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
  4. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
  5. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2023 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.
  6. Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące wyboru asystenta.
  7. W przypadku wskazania asystenta- oświadczenie asystenta.

9. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością. Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Powiat Poddębicki uzyskał dofinansowanie: to 10 osób,
w tym 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub potrzebą uzyskania informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt tel. 43 678 40 40 wew.12, kom: 530 184 884.