Osoby niepełnosprawne

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości do 80% kosztów przedsięwzięcia.

-Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wysokości 100% przyznanego dofinansowania z NFZ.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Po weryfikacji kosztorysu wnioskowanego zakresu prac maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:

a) bariery architektoniczne – 5.000,00 zł

oraz   10.000,00 zł w przypadku:

budowy pochylni bądź podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom  niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu oraz zakupu i montażu:

– krzesła schodowego na szynie,

– podnośnika,

– platformy schodowej,

– windy przyściennej,

– innych urządzeń do transportu pionowego,

b) w komunikowaniu się –2.000,00 zł

c) techniczne – 2.500,00 zł

 

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych:

 

Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów:

– usprawniająco-rekreacyjny,

– rekreacyjno-sportowy i sportowy,

– szkoleniowy,

– psychoterapetyczny,

– rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,

– nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

 

Turnusy są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 3. z dysfunkcją narządu słuchu,
 4. z dysfunkcją narządu wzroku,
 5. z upośledzeniem umysłowym,
 6. z chorobą psychiczną,
 7. z padaczką,
 8. ze schorzeniami układu krążenia,
 9. z innymi niż ww. dysfunkcjami lub schorzeniami.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli:

 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 3. turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia powyższych kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony, za wyjątkiem przypadków uzasadnionych trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, jeżeli:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem pobytu opiekuna,
 2. opiekun
 3. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 4. nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby,
 5. ukończył 18 lat, lub
 6. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 

Usługi tłumacza języka migowego

O dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika mogą ubiegać się te osoby niepełnosprawne, u których jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi te może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w  rejestrze Wojewody, prowadząca działalność gospodarczą.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w każdym czasie. Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożonego kompletnego wniosku.

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się :

I. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli :

1) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

2) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

II . jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskiwanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony w terminie do 30 listopada poprzedzającego planowaną realizacją zadania.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów (tj. dofinansowanie z NFZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie), mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednich kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia :

 1. w sprzęt rehabilitacyjny wynosi,  do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
 2. w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi :
  a) do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
  b) do 150 % sumy limitu, o którym mowa w lit. A, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w lit. b, opłaty ryczałtowanej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez DPS.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych:

O dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier, jeżeli umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czystości lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się :

 1. na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 2. na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.