Pracownicy

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ilona Kubis-Kałucka
Dyrektor

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 12.00 – 15.00.
W razie nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje osoba przez niego upoważniona.


Anna Krzesłowska
Główny księgowy

Karina Olas
Podinspektor ds. kadrowo-finansowych

 

Danuta Frątczak   
Pracownik socjalny

Jolanta Kałużna 
Starszy specjalista pracy socjalnej

Justyna Cyrek-Grzelak
Pracownik socjalny

Alicja Klimczak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Katarzyna Matusiak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dorota Adamiak
Inspektor

Agata Jaśkiewicz
Pracownik socjalny

Dariusz Forysiak
Kierowca