Pracownicy

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ilona Kubis-Kałucka
Dyrektor

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 12.00 – 15.00.
W razie nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje osoba przez niego upoważniona.


Anna Krzesłowska
Główny księgowy

Sylwia Fraszczyńska
Inspektor ds.kadrowo-finansowych

Danuta Frątczak   
Pracownik socjalny

Jolanta Kałużna 
Starszy specjalista pracy socjalnej

Justyna Cyrek-Grzelak
Specjalista pracy z rodziną

Alicja Klimczak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Barbara Bujalska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dorota Adamiak
Starszy referent

Katarzyna Matusiak
Konsultant ds. pomocy instytucjonalnej

Dariusz Forysiak
Kierowca