Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

godziny urzędowania: 8:00 – 16:00

Telefon/fax: 043 678-40-40

kom. 605 909 433

kom. 661 939 433

E-mail: pcpr@poddebicki.pl

http://www.pcprpoddebice.pl

Numery wewnętrzne:

Dyrektor wew. 14

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki
w godz. 12.00 – 15.00.
W razie nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje osoba przez niego upoważniona.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wew. 13

Księgowość wew. 15

Piecza zastępcza wew. 11

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wew. 12

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wew. 16

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ilona Kubis-Kałucka
Dyrektor
Anna Krzesłowska-Mikołajczyk
Główny księgowy
Sylwia Fraszczyńska
Inspektor ds.kadrowo-finansowych
Danuta Frątczak   
Pracownik socjalny
Jolanta Kałużna 
Starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Matusiak
Aspirant pracy socjalnej

Marzena Cedrych 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Alicja Klimczak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dorota Adamiak
Starszy referent

Małgorzata Bratek
Aspirant pracy socjalnej

Dariusz Forysiak
Kierowca