“Siła Motywacji siłą integracji”

Miejscem realizacji projektu „Siła motywacji siłą integracji” jest powiat poddębicki  liczący ok.38 tyś. mieszkańców. Powiat posiada 2 gminy miejsko-wiejskie: Poddębice i Uniejów oraz 4  gminy wiejskie: Dalików, Pęczniew, Wartkowice i Zadzim. Problemy socjalne z jakimi zgłaszają się podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej to głównie: niskie kwalifikacje i brak miejsc pracy dla Osób Niepełnosprawnych oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Chcąc zmienić tą sytuacje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu systemowego w 2008r. Umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-10-015/08-00 podpisana została na lata 2008-2013 i zapewnia coroczną aktywizację Beneficjentów Ostatecznych z powiatu poddębickiego. Pozyskane środki z Unii Europejskiej umożliwiają  aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną i zdrowotną  co wspomaga działania terenowe prowadzone przez lokalny samorząd.