Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 15 lutego 2024 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Powiatem Poddębickim  zawarta została Umowa nr 41/AOOzN/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Powiat zadania w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach. Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Na zadanie pozyskano kwotę w wysokości 213 429,05 zł, w tym:   

– koszty usług asystencji osobistej w kwocie 209 244,17 zł;

– koszt obsługi Programu w kwocie 4 184,88 zł.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Solidarnościowego.