Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 21 lutego 2024 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Powiatem Poddębickim  zawarta została Umowa nr 40/OW/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Przedmiotem umowy jest realizacja w 2024 r. przez Powiat zadania w zakresie wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),
  • poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie, w okresie od dnia 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

Na zadanie  pozyskano kwotę w wysokości 50 592,00 zł, w tym:   

  • koszty wsparcia dziennego w kwocie 30 000,00 zł;
  • koszty wsparcia całodobowego w kwocie 19 600,00 zł;
  • koszt obsługi programu w kwocie 992,00 zł.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Solidarnościowego.