Osoby niepełnosprawne

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze

–Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia.

-Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wysokości 100% przyznanego dofinansowania z NFZ.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

–Nie przyznaje się dofinansowania osobom, które były na turnusie w ubiegłym roku.

-W pierwszej kolejności przyznaje się dofinansowanie osobom, które nigdy nie korzystały z dofinansowania począwszy od stopnia znacznego, umiarkowanego i lekkiego, następnie analogicznie osoby, które były na turnusie w latach np. 2010-2015 i wcześniej.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby:

stopień znaczny – 85% kosztów przedsięwzięcia,
stopień umiarkowany – 80% kosztów przedsięwzięcia,
stopień lekki – 75% kosztów przedsięwzięcia

po weryfikacji kosztorysu wnioskowanego zakresu prac.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:

a) bariery architektoniczne – 4.500,00zł

oraz 10.000,00 zł w przypadku:

budowy pochylni bądź podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu oraz zakupu i montażu:

– krzesła schodowego na szynie,

– podnośnika,

– platformy schodowej,

– windy przyściennej,

– innych urządzeń do transportu pionowego,

b) w komunikowaniu się –1.500,00 zł

c) techniczne – 2.500,00 zł

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych:

Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów:

– usprawniająco-rekreacyjny,

– rekreacyjno-sportowy i sportowy,

– szkoleniowy,

– psychoterapetyczny,

– rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,

– nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych:

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu słuchu,
z dysfunkcją narządu wzroku,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z innymi niż ww. dysfunkcjami lub schorzeniami.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli:

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
wybierze organizatora, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia powyższych kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony, za wyjątkiem przypadków uzasadnionych trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, jeżeli:

wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem pobytu opiekuna,
opiekun
nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby,
ukończył 18 lat, lub
ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Usługi tłumacza języka migowego

O dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika mogą ubiegać się te osoby niepełnosprawne, u których jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi te może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody, prowadząca działalność gospodarczą.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w każdym czasie. Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożonego kompletnego wniosku.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się :

I. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli :

1) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

2) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

II . jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskiwanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony w terminie do 30 listopada poprzedzającego planowaną realizacją zadania.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów (tj. dofinansowanie z NFZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie), mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednich kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia :

w sprzęt rehabilitacyjny wynosi, od stycznia 2016, do 50 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi :
a) do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
b) do 150 % sumy limitu, o którym mowa w lit. A, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w lit. b, opłaty ryczałtowanej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez DPS.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych:

O dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier, jeżeli umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czystości lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się :

na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.