Interwencja kryzysowa

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie świadczona jest pomoc osobom i rodzinom, które znajdują się w sytuacjach kryzysowych.

Ośrodek pełni swoje zadania poprzez:

– gotowość do przyjmowania zgłoszeń telefonicznych i osobistych od osób poszukujących pomocy,

– udzielnie wsparcia, porad, konsultacji,

– udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy,

– rozbudzanie zdolności zaradczych potrzebnych do radzenia sobie z trudną sytuacją,

– konsultacje psychologiczne.

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, pomoc mogą uzyskać również osoby stosujące przemoc w rodzinie. Zgodnie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz.U. 2015.1390 j.t.) istnieje możliwość uczestnictwa w/w osób w programie korekcyjno-edukacyjnym.