Piecza zastępcza

I. Informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Wiele dzieci nie z własnej winy nie może przebywać pod opieką rodziny pochodzenia. Celem zapewnienia im możliwości wzrastania w środowisku rodzinnym, a nie w pieczy instytucjonalnej podejmowane są działania mające na celu rozpowszechnienie rodzinnych form pieczy zastępczej.

Rola rodzica zastępczego nie jest rolą łatwą, wymaga osobistego zaangażowania, nierzadko nawet poświęcenia, konsekwencji i cierpliwości. Jest jednakże źródłem satysfakcji wewnętrznej i poczucia bycia pomocnym.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej mogą zgłaszać się do siedziby Centrum osobiście, mogą skontaktować się telefonicznie (43 678 40 40, kom. 605 909 433) lub też za pośrednictwem Internetu (pcpr@poddebicki.pl). Podczas rozmowy z pracownikami Centrum uzyskają wstępne informacje dotyczące pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

II. Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

Rodzina zastępcza spokrewniona

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka

spełniają wszystkie z przesłanek wskazanych w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej,
nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
rodzina zastępcza niezawodowa- co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Zakwalifikowani kandydaci zostają przez Centrum skierowani na szkolenie, które odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń. Celem powyższych szkoleń jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy też sposobami radzenia sobie z nimi. Udział w szkoleniu przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi, uczy tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb dziecka, a także wyrównywania opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną pochodzenia, dawania pozytywnych wzorców osobowych.

Szkolenie odbywa się najczęściej w Łodzi i jest prowadzone metodą warsztatową, wyzwalającą aktywność własną uczestników.

Po ukończeniu szkolenia, badaniach psychologicznych Kandydaci, w stosunku do których wystawiona została pozytywna opinia, na ich wniosek otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, kandydaci pokrywają jedynie koszty dojazdu na moduły szkoleniowe.

III. Formy rodzinnej pieczy zastępczej

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

I. rodzina zastępcza:

– spokrewniona (dziadkowie, pełnoletni rodzeństwo),
– niezawodowa (dalsza rodzina, osoby niespokrewnione),
– zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

II. rodzinny dom dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności lub ukończenia szkoły, którą dziecko rozpoczęło przez 18 rokiem życia, chyba że wcześniej powróciło ono do rodziny biologicznej lub zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Jednakże osoba, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się.

IV. Usamodzielnienia.

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej osobą usamodzielnianą w przypadku gdy umieszczenie w pieczy nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1) przyznaje się pomoc na:

– kontynuowanie nauki

– usamodzielnienie

– zagospodarowanie

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:

– odpowiednich warunków mieszkaniowych

– zatrudnienia

– zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

a) 3 lat w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną

b) roku w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

V. Pomoc finansowa.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
– 899 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
– 1361 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w pozostałych formach rodzinnej pieczy zastępczej.
Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 274 zł miesięcznie.
Rodziny otrzymują również świadczenie wychowawcze w formie dodatku wychowawczego w wysokości 800 zł miesięcznie. Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe.
Rodziny mogą m.in.: liczyć na wsparcie specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne), mogą uczestniczyć w grupach wsparcia, szkoleniach podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

VI. Program „Rodzina 800+” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W dniu 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz. U. z 2016 r., poz. 195/. Zgodnie z jej zapisami na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego przysługuje dodatek wychowawczy. Dodatek przysługuje bez względu na dochód a przyznawany jest w drodze decyzji na podstawie złożonego przez stronę wniosku. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć w ZUS.  Wysokość dodatku wynosi 800,00 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, jeżeli nie ukończyło 18 r.ż. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej.