Nowe przepisy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Realizując zapisy Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie Powiatu Poddębickiego na lata 2023 – 2029 przedstawiamy informacje na temat zmian, jakie w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej zostały wprowadzone w 2023 r.

            W dniu 22 czerwca 2023 r. w życie weszły zapisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Ustawa określa zadania administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zasady postępowania wobec osób doznających przemocy domowej oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc domową.

            Przepisy, które weszły w życie zmieniają terminologię stosowaną w ustawie – pojęcie przemocy w rodzinie zostało zastąpione przemocą domową, przepisy rozszerzają również dotychczasowe formy przemocy domowej o dwie kolejne formy, tj. przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc. Znowelizowany akt prawny znacząco zmienia definicję przemocy domowej, która jest kluczowa w procesie diagnozowania tego zjawiska. Przemoc domowa określona została jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

            Ustawodawca znacznie rozszerza krąg osób, które mogą doświadczać zjawiska przemocy domowej, wymienia wśród nich:

 • małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 • małoletniego.

            Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dziecko będące świadkiem przemocy domowej w myśl nowych przepisów uznane będzie za osobę doświadczającą przemocy i również objęte działaniami pomocowymi.

            Ustawa definiuje osobę stosującą przemoc domowa jako osobę pełnoletnią, która dopuszcza się przemocy domowej wobec osób podlegających ochronie.

            Kolejną ważną zmianą, którą wprowadza ustawa jest wdrożenie mechanizmu pozwalającego kierować osoby stosujące przemoc domową do różnego rodzaju form oddziaływań (programy korekcyjno – edukacyjne oraz psychologiczno – terapeutyczne) mających na celu trwałe wyeliminowanie zachowań o charakterze przemocowym.

            Ustawa rozszerza dotychczasowe uprawnienia policji w zakresie działań skierowanych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Funkcjonariusze otrzymali uprawnienia do wydawania:

• zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy na określoną odległość;

• bezwzględnego zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy;

• zakazu wstępu oraz przebywania w miejscach, w których osoba doświadczająca przemocy m.in. uczy się lub pracuje.

            Nowe zakazy mogą zostać wydane na okres 14 dni, osoba doznająca przemocy może  wystąpić do sądu o wydłużenie tego okresu.

            Jednostką, która z ramienia Powiatu Poddębickiego świadczy pomoc rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

            Wszystkie osoby szukające wsparcia z uwagi na doznawanie przemocy, ale również osoby, które przemoc stosują, a chciałyby dokonać zmian w zachowaniu prosimy o kontakt z pracownikami naszej instytucji.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28

99-200 Poddębice

tel. 43 678 40 40 wew. 13

kom. 661 939 433