Nabór zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

     Powiat Poddębicki (Realizator Programu) ogłasza nabór zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej Programem.

Zgłoszenia należy dokonać składając kartę zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną.

Wzór Karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 listopada 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice.

Karty zgłoszenia można  przesyłać pocztą tradycyjną na adres ww. jednostki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pcpr@poddebicki.pl lub składać osobiście w pokoju nr 1 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Karty zgłoszenia mogą składać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

          a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

          albo

          b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

Powiat Poddębicki przyznawał będzie usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie Powiatu Poddębickiego.

W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej brany będzie pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

 Na terenie Powiatu Poddębickiego Program będzie realizowany w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin w okresie 2024 r.)

          a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub

          a) w zaakceptowanym przez Powiat Poddębicki innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego (maksymalnie 14 dni w okresie 2024 r.):

          a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub

          a) w zaakceptowanym przez Powiat Poddębicki w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przede wszystkim przez osoby wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia lub osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, szczegółowo określone w Programie.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się pod linkiem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024