Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023 r. ogłoszony został nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, realizowany ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 505 000 000,00 zł.

Celem przystąpienia do realizacji ww. Programu

Powiat Poddębicki, ogłasza nabór zgłoszeń osób zainteresowanych skorzystaniem z usług asystencji osobistej w 2024 r. lub ich opiekunów. Zgłoszenia należy dokonać składając kartę zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną.

Wzór Karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 września 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice.

Karty zgłoszenia można  przesyłać pocztą tradycyjną na adres ww. jednostki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pcpr@poddebicki.pl lub składać osobiście w pokoju nr 1  w godzinach od 9:00 do 15:00

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności alb traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,  a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.  Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby  z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Szczegółowe informacje o Programie, formularze wniosków wraz z terminarzem naboru znajdują się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dlajednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024