Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Powiat Poddębicki pozyskał środki finansowe w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji  i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.  w kwocie  53 200 zł. 

Zgodnie z zasadami Programu, powyższa kwota przeznaczona została na wsparcie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób  prowadzących rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w wysokości  1 900 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w okresie od 1.06.2023 r. do 31.12.2023 r.  

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2023 r.

Wydatkowana kwota ogółem wyniosła 136 678,01 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 53 200 zł (39 %),
  • środki własne Powiatu w kwocie 83 478,01 zł (61 %)

Program realizowano do dnia 31.12.2023 r.