Mój dom – Twoim domem! Zostań rodzicem zastępczym!

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach serdecznie zaprasza do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa zastępczego. Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice biologiczni z różnych powodów trwale lub okresowo nie mogą zajmować się swoimi dziećmi (umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawsze następuje na podstawie orzeczenia Sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych).

Aktualnie na terenie Powiatu Poddębickiego funkcjonuje 47 rodzin zastępczych, w których przebywa 80 dzieci.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom mającym na celu systematyczne i konsekwentne budowanie lokalnej sieci rodzicielstwa zastępczego żadne dziecko pochodzące z Powiatu Poddębickiego nie przebywa w pieczy instytucjonalnej, tzw. placówce,  wszystkie dzieci przebywają pod opieką rodziców zastępczych. Sytuacja taka jest możliwa dzięki zaangażowaniu i otworzeniu swojego domu, ale przede wszystkim serca przez osoby, które zdecydowały się pełnić funkcję rodzica zastępczego.

Także i Ty możesz przyjąć pod swoją opiekę dziecko lub dzieci w ramach rodziny zastępczej jeśli:

–  dajesz rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

–  nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej,

–  władza rodzicielska nie została Ci ograniczona ani zawieszona,

–  posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych i jesteś zdolny do sprawowania właściwej opieki nad   dzieckiem, co zostało potwierdzone stosownymi zaświadczeniami,

– nie byłeś karany,

– masz stałe źródło utrzymania i odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,

– ukończyłeś szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poddębickiego, m.in. wspiera utworzone rodziny zastępcze, udziela pomocy finansowej na bieżące utrzymanie dziecka, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną, kieruje na szkolenia.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką rodzinnej pieczy zastępczej zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, tel. 43 678 40 40 lub kom.: 533 426 799, 661 939 433.