Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie,
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ilona Kubis-Kałucka
 • Uwagi i wnioski należy zgłaszać do pracownika PCPR- Doroty Adamiak
 • E-mail: pcpr@poddebicki.pl
 • Telefon: 436784040

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powitowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
 • Adres: ul. Łęczycka 28
  99-200 Poddębice
 • E-mail: pcpr@poddebicki.pl
 • Telefon: 436784040

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowana jest w budynku przy
ul. Łęczyckiej 28 w Poddębicach.

Wejścia do budynku poprowadzone są poprzez utwardzone dojścia wykonane z kostki brukowej. Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewniony dostęp do budynku w następujący sposób:

Wejściem frontowym od ul. Łęczyckiej (główne wejście do budynku od strony wschodniej) – wejście posiada podjazd niwelujący różnice poziomów umożliwiający dostanie się do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub rodzicom z dziećmi we wózkach na parter budynku, gdzie zlokalizowane są wszystkie stanowiska do spraw obsługi osób z niepełnosprawnościami. Podjazd i schody wyposażone są w poręcze.

Schody wewnątrz budynku wyposażone są w poręcze.

Stanowisko postojowe dla samochodów osobowych, z którego korzystają osoby  niepełnosprawnością jest usytułowane w pobliżu wejścia na podjazd- oznakowane jest znakami poziomymi.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • możliwość stosowania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • przełącznik rozmiaru tekstu
 • przełącznik kontrastu
 • przełącznik widoku strony
 • włącznik skali szarości
 • włącznik podkreślania linków
 • włącznik jasnego tła

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Poddębicach zapewnia osobom uprawnionym tj. doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się dostęp do świadczenia następujących usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy)
 • tłumacza SJM (system językowo-migowy)
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w siedzibie Centrum.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poczta elektroniczna: pcpr@poddebicki.pl Fax: 678-40-40 telefon: 678-40-40

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących jej uprawnień.

Ponadto trzej pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach mają ukończone szkolenie z zakresu języka migowego- ukończyli I poziom- elementarnego kursu języka migowego z programem dla pracowników służb społecznych, co pozwala na codzienną obsługę osób mających trudności w komunikowaniu się w zakresie spraw nagłych i bieżących.

Ponadto Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności  posiada ukończone szkolenia z zakresu języka migowego.

Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28

Tel.: 43 678 40 40

Faks: 43 678 40 40

E-mail: pcpr@poddebicki.pl

Strona internetowa: https://pcprpoddebice.pl/

Strona internetowa BIP: http://pcpr.poddebice.biuletyn.net/