Grupa docelowa

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1.    Pozostają w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
2.    Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w PCPR w Poddębicach
3.    Mające status osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym

W 2012 roku projekt obejmuje działaniami :

– 23 osoby niepełnosprawne;
– 5 osób będących klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Poddębicach;
– 5 podopiecznych rodzin zastępczych;
– 2   osoby usamodzielniane.