Cele projektu

Celem głównym projektu w 2012 r. jest:

BUDOWA KOMPLEKSOWEGO LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA DLA 35 OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, Z TERENU POWIATU PODDĘBICKIEGO W OKRESIE 01.01. – 31.12.2012 R.

Cele szczegółowe:
1.    Zwiększenie motywacji do działania
2.    Zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy
3.    Nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych
4.    Usamodzielnienie się osób korzystających z pomocy PCPR
5.    Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w powiecie
6.    Wsparcie psychologiczne Beneficjentów/ Beneficjentek Ostatecznych
7.    Podniesienie kondycji zdrowotnej
8.    Eliminacja stereotypów płci (zawody bez segregacji na płeć).