OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową.

W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które stosują lub stosowały przemoc wobec partnera/partnerki, współmałżonka/współmałżonki lub innego członka rodziny.

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających chcących wziąć udział w programie wymagane jest ukończenie programu psychoterapii uzależnień.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny

W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne. Wskazujemy uczestnikom negatywne normy i wzorce kulturowe, wykorzystywane do wspierania postaw dominacji
i zachowań kontrolujących osoby stosującej przemoc wobec osoby doznającej przemocy.

Oddziaływania korekcyjne polegają głównie na praktycznych ćwiczeniach, dostarczających osobistych doświadczeń zmieniających zachowania i postawy, rozwijających umiejętności samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wyrażania złości, pozwalających na wypracowanie nowych strategii działania, będących alternatywą dla zachowań agresywnych.

W  2024 r. realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego planowana jest w okresie wrzesień – grudzień (miejsce realizacji: Poddębice, ilość godzin programu: min. 62, zajęcia w godzinach popołudniowych w formie spotkań indywidualnych i grupowych).

Szczegółowych informacji udziela pracownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Justyna Cyrek – Grzelak

tel/ fax 043 678-40-40 wew. 13

tel. kom. 661-939-433

e-mail : pcpr@poddebicki.pl 

jcyrek.pcpr@poddebicki.eu

                                                           lub osobiście w

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

 ul. Łęczycka 28

 99- 200 Poddębice

pok. NR 7.