Aktywny samorząd w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż w roku 2023 po raz kolejny Powiat Poddębicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                    

Obszary programu realizowane w 2023 roku:

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,   z dysfunkcją narządu słuchu;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku;

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu  i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności   (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem    o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem  o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się   i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego z żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku przez internet w ramach systemu SOW jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną podpisu elektronicznego / Profilu Zaufanego na platformie ePUAP oraz w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice. Szczegółowych informacji można uzyskać w naszej siedzibie w pokoju nr 1 (parter) lub pod numerem telefonu 43/678-40-40 w.12 i 530-184-884.

Dokumenty można pobrać w siedzibie Centrum oraz na stronie www.pcprpoddebice.pl   w zakładce – Aktywny samorząd. Szczegółowe informacje na temat w/w programu dostępne są również na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Terminy składania wniosków:

1. Moduł I : od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.

2. Moduł II:

  • Termin I: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2021/2022
  • Termin II: od dnia 01.09.2023 r. do dnia 10.10.2023 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2022/2023