Komunikat o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w pkt 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
 3. Program jest realizowany w dwóch formach:
 4. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 5. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 6. ośrodku wsparcia,
 7. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 8. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 9. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
 10. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 11. ośrodku wsparcia,
 12. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 13. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 14. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 15. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.
 16. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 powinny dokonać wstępnego zgłoszenia. Przyjmowanie wstępnych zgłoszeń prowadzone jest  w terminie do dnia 8 listopada 2022 r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, w następującej formie:

 • telefonicznie pod nr tel.: 43 678 40 40 kom. 530 184 884
 • mailowo na adres: pcpr@poddebicki.pl
 • tradycyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice  
 • osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.