Wniosek o zapewnienie dostępności

Informacje dotyczące  wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zgodnie z art. 30 – 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

  1. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego;
  2. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością związane jest żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku;
  3. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności;
  4. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w pkt 3, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności;
  5. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zawiadomi wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności oraz zaproponuje alternatywną formę dostępności;
  6. Skargę na brak zapewnienia dostępności, w związku z wniosek o którym mowa wyżej, wnioskodawca wnosi do Prezesa Zarządu PFRON zgodnie z art. 32 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek o zapewnienie dostępności można dostarczyć w następujący sposób:

– osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

– wysłać pocztą na adres: ul. Łęczycka 28,  99-200 Poddębice
– wysłać mailowo na adres: pcpr@poddebicki.pl

– wysłać na skrytkę EPUAP:   /PCPR_PODDEBICE/skrytka