Zakres działalności PCPR

Powiatowe Centrum Rodzinie jest samodzielną jednostką budżetową, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej, w zakresie przeciwdziałania przemocy, w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.