Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”- działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9IV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

W najbliższych dniach do rodzin zastępczych z terenu Powiatu trafi 47 laptopów, 4 telewizory, 3 kolorowe urządzenia wielofunkcyjne i  5 programów dla dzieci z niepełnosprawnością. Pozyskane przez Powiat Poddębicki za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi środki na łączną kwotę w wysokości 154 811,98 zł –  pozwoliły na zakup sprzętu i oprogramowania z przeznaczeniem do  nauki, wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego dzieciom pozostającym pod opieką rodzin zastępczych. We wrześniu br. rodziny zastępcze za pośrednictwem PCPR w Poddębicach otrzymały również środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, i płyn dezynfekujący) zakupione przez Powiat Poddębicki w związku z realizacją powyższego projektu.