Mój dom – Twoim domem – zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zaprasza do kontaktu kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice z różnych powodów trwale lub okresowo nie mogą się zajmować swoimi dziećmi. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Pomóż dzieciom i zostań rodzicem zastępczym.

Możesz przyjąć pod swoją opiekę dziecko lub dzieci w ramach rodziny zastępczej jeśli: 

  • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dajesz rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  • władza rodzicielska nie została Ci ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniasz obowiązek alimentacyjny,
  • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych i jesteś zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone stosownymi zaświadczeniami,
  • nie byłeś karany,
  • masz stałe źródło utrzymania i odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poddębickiego, m.in. wspiera utworzone rodziny zastępcze, udziela pomocy pieniężnej na bieżące utrzymanie dziecka, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną, kieruje na szkolenia.

Jeżeli zainteresował Cię temat rodzinnej pieczy zastępczej i chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń lub przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00, tel. 043 678 40 40, kom. 533 426 799, 605 909 433.