Zarządzenie w sprawie ogłoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu

Zarządzenie Nr 8/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

z dnia 22.05.2020 r.

w sprawie ogłoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) zarządzam, co następuje:

 § 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach wprowadzam następujące ograniczenia w sposobie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

  1.  Od dnia 25 maja 2020 r. dopuszcza się, w specjalnie wyznaczonych miejscach znajdujących się na parterze budynku, możliwość bezpośredniej obsługi Interesantów w siedzibie Centrum, przy czym dopuszczalna liczba Interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi Interesantów.
  2. Zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do pozostałych pomieszczeń Centrum, przy czym powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta w ww. pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę.
  3. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez Interesantów zgodnie z wymogami § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 878), z wyjątkami wynikającymi z § 17 ust. 2 w/w Rozporządzenia.
  4. Interesanci, poza obowiązkiem wynikającym z ust. 4, podczas korzystania z możliwości bezpośredniej obsługi w Centrum pozostają zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej udostępnianych przez Centrum, które znajdują się przy wejściu do Centrum.
  5. Zobowiązuje się Interesantów, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej obsługi w Centrum do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry. Taką samą odległość należy zachować pomiędzy osobami oczekującymi na wejście do Centrum.
  6. Od 25 maja 2020 r. umożliwia się Interesantom składanie pism bezpośrednio u pracownika realizującego zadania w zakresie obsługi Interesantów na parterze budynku.
  7. Do odwołania umożliwia się umieszczanie korespondencji w urnie znajdującej się przy wejściu do siedziby Centrum, niezależnie od innych form komunikacji z Centrum.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie internetowej
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 2020 roku.

Dyrektor PCPR w Poddębicach

(-)

Ilona Kubis-Kałucka