Informacje na temat nowego obszaru A do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PFRON).


 Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził nowy obszar A do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem nowego obszaru A jest przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, celem zapewnienia dostępności do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących w budynku.

Realizatorem obszaru A dla naszego powiatu jest Oddział Łódzki PFRON, do którego adresaci (zarządcy budynków mieszkalnych) mogą składać wnioski. Termin naboru wniosków upływa z dniem 30 listopada 2019 r.

Pomoc w ramach obszaru A może dotyczyć wyłącznie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 14.04.2002 r. Warunkiem jest, aby inwestycja dotycząca wielorodzinnego budynku mieszkalnego zapewnił dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w tym obowiązujący program, procedury oraz zasady nowego obszaru A znajdują się na stronie internetowej Funduszu (www.pfron.org.pl) w zakładce Aktualności – Nowości w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Ponadto informacje o programie można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl