Uprzejmie informujemy, iż do dnia 15 sierpnia 2019r. został wydłużony termin zgłaszania się osób zainteresowanych naborem w II etapie rekrutacji uczestników- 15 osób niepełnosprawnych do projektu „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym


Adresatami projektu są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  oraz usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej zamieszkujący na terenie powiatu poddębickiego. Celem projektu jest szeroko rozumiane wsparcie, aktywizacja społeczno-zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Rozwiń skrzydła” zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach bezpośrednio w siedzibie lub pod numerem telefonu:
43 678 40 40.