INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 13.06.2019r.

na realizację usługi: prowadzenie stacjonarnych i wyjazdowych treningów Bocci dla 12 uczestników projektu „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Informujemy, iż nie rozstrzygnięto zapytania ofertowego. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty.  

Ceny jednej z ofert przekraczają kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi, druga oferta nie spełnia wymagań zamawiającego (nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym)- oferty nie poddano ocenie.

        Ilona Kubis-Kałucka

                       (-)

Dyrektor PCPR w Poddębicach