Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny

W dniu 10 maja 2019r. podczas uroczystości inaugurującej Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny w Łodzi uhonorowano wyróżnieniem za szczególne zaangażowanie, poświęcony czas i trud włożony w  pracę z dziećmi Rodzinny Dom Dziecka funkcjonujący na terenie powiatu poddębickiego.

W Uroczystości udział wzięli: Pan Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Alicja Antczak – Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Anetta Chlebicka – Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Pani Ewa Marciniak – Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjnych, a także rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, rodziny wielodzietne. Marszałek Robert Baryła, w swoim przemówieniu, podkreślił znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka, wyraził swoje zadowolenie z możliwości spotkania w tak licznym i rodzinnym gronie oraz podziękował rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka, rodzinom wielodzietnym, pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych za podejmowany przez nich każdego dnia trud związany z wychowywaniem dzieci oraz pielęgnowaniem wrażliwości na los drugiego człowieka i życzył wszystkim rodzinom wielu sił, inspiracji, wytrwałości, a co najważniejsze doświadczania takiego dobra, jakie sami okazują dzieciom powierzonym pod ich opiekę.