INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 12.03.2019 r.:

 na realizację usługi: szkolenia zawodowe dla 18 uczestników projektu „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach rozstrzyga zapytanie ofertowe w części 2 tj. przeprowadzenia szkolenia „Kurs na operatora wózków widłowych 1WJO zakończony egzaminem UDET” dla 5 osób wybierając firmę O.S.K „Ania” Anna Matuszewska; Kolonia Byczyna 6a;
99-200 Poddębice

Oferta wybrana w trybie zapytania ofertowego  tj. zamówienie do 50 tys. PLN udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

            Jednocześnie informujemy, że nie rozstrzygnięto zapytania ofertowego w pozostałych częściach. Ceny ofert przekraczają kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację szkoleń.

                                                                                            Z poważaniem

                                                                                          Justyna Frontczak

                                                                                        Koordynator projektu