Program „Aktywny Samorząd”

Aktywny samorząd w 2018 roku

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 1. w szkole policealnej,
 2. w kolegium,
 3. w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice (pokój nr 1) w ramach poszczególnych modułów w następujących terminach:

 1. Modułu I – od dnia 20.02.2018r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  a) od dnia 20.02.2018r. do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  b) od dnia 01.09.2018r. do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

!!! W 2018 r. nie będzie realizowany Obszar C Zadanie 1 – zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. !!!

 

DRUKI WNIOSKÓW DO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

1-Wniosek 2018-Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

1a-Wniosek 2018-Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 1- PODOPIECZNY- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

2-Wniosek 2018- Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat.B

3-Wniosek 2018- Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

3a-Wniosek 2018- Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1 – PODOPIECZNY-pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

4-Wniosek 2018- Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

4a-Wniosek 2018- Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 2 – PODOPIECZNY-dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

5-Wniosek 2018- Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

5a-Wniosek 2018- Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – PODOPIECZNY-pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

6-Wniosek 2018- Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązanie techniczne

7-Wniosek 2018- Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanej protezy kończyny

8-Wniosek 2018-Moduł I, Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

9-Wniosek 2018-Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym