Druki wniosków, informacje ogólne Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Łęczycka 28

99-200 Poddębice

tel. / fax. (0-43) 678-40-40 wew. 16

tel. kom. 603 959 433

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

PONIEDZIAŁEK : 8.00-16.00

WTOREK: 8.00-16.00

ŚRODA: 8.00-16.00

CZWARTEK : 8.00-16.00

PIĄTEK : 8.00- 16.00

PRACOWNICY ZESPOŁU

Przewodnicząca:

Marzena Cedrych

Sekretarz:

Katarzyna Łucka-Kożuch

Obsługa administracyjna:

Ilona Miłosz – referent

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poddębicach realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w zakresie orzekania:

  • o niepełnosprawności – w stosunku do dzieci przed 16-tym rokiem życia;
  • o stopniu niepełnosprawności – w stosunku do osób powyżej 16 roku życia.

Swoim działaniem Zespół obejmuje Powiat Poddębicki.
Działalność Zespołu polega przede wszystkim na:

  • przyjmowaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, do ulg i uprawnień,
  • ocenie stopnia naruszenia sprawności organizmu i ograniczeń, jakie ono powoduje w samodzielnej egzystencji, zatrudnieniu, funkcjonowaniu społecznym oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, w oparciu o kryteria orzecznicze,
  • wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wydawaniu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
  • prowadzeniu dokumentacji, w zakresie realizowanej działalności.

Zespół działa poprzez składy orzekające, składające się z lekarza – przewodniczącego składu orzekającego oraz członka składu orzekającego – doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga (w zależności od celu, dla którego wydawane są orzeczenia).
W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, od 1 lipca 2014 r. Zespół realizuje zadanie związane z wydawaniem kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
jak i uprawnionym placówkom. W myśl nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zadanie związane z wydawaniem kart parkingowych zostało powierzone przewodniczącym zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.