Zaproszenie na konsultacje

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, działając w partnerstwie z Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Pomocy „Słyszę Serce”, pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych w ramach projektu pt. „Monitoring działań jednostek administracji
samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”
realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem niniejszego projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji Organizacji
Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej
i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. Realizacja opierać się będzie na badaniu
obejmującym między innymi następujące obszary:
• programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
• możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością;
• sposoby udostępniania urzędowych informacji;
• dostępność architektoniczna i komunikacyjna Urzędu oraz jego wyposażenie;
• realizacja edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;
• przygotowanie pracowników Urzędu do kontaktów z osobami z niepełnosprawnością;
• dokumentacja o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje
w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

W wyniku przeprowadzenia kompleksowych działań monitoringowych wypracowane zostaną
zindywidualizowane rekomendacje uwzględniające specyfikę danego podmiotu, dotyczące między
innymi: dostępności budynków, dostosowania form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednostki, dla których stwierdzony
zostanie wysoki poziom wdrożenia postanowień Konwencji, otrzymają pisemne potwierdzenie
pozytywnego wyniku weryfikacji.
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź tel. 42 632 27 20, fax 42 631 11 14 monitoring@newtechlodz.com www.newtechlodz.com

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź tel./fax 42 616 09 69 projekt@slyszeserce.org.pl www.slyszeserce.org.pl

W ramach projektu zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które
odbędą się dn. 6 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym, ul. Łęczycka 16, sala konferencyjna
na I piętrze.

Konsultacje lokalne z przedstawicielami organizacji społecznych reprezentującymi osoby
niepełnosprawne lub działającymi na ich rzecz, mającymi kontakt ze Starostwem Powiatowym w
Poddębicach odbędą się w godz. 10.00- 12.00.

Konsultacje lokalne z osobami niepełnosprawnymi i osobami z ich otoczenia mającymi
kontakt ze Starostwem Powiatowym w Poddębicach odbędą się w godz. 12.00- 14.00.

Z wyrazami szacunku,
Zespół monitoringowy projektu

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55, 90 -009 Łódź
monitoring@newtechlodz.com
tel. 42 632 27 20