Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Poddębice, dn. 05.04.2018 r.

Zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia warsztatów

„Przygotowanie do życia w rodzinie’’,

,,Zarządzanie budżetem domowym i pełnienie ról społecznych’’.

 

W związku z realizacją projektu pt. „Rodzina pod parasolem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia w postaci usługi organizacji i przeprowadzenia w/w warsztatów/warsztatu:

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Łęczycka 28, Poddębice

tel./fax (043) 678-40-40 / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu niżej wymienionych warsztatów dla usamodzielnianych wychowanków będących uczestnikami projektu pt. „Rodzina pod parasolem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  – Warsztat pt. „Przygotowanie do życia w rodzinie”- min. 20 godzin,
  – Warsztat pt. ,,Zarządzanie budżetem domowym i pełnienie ról społecznych’’-
  15 godzin

– 1 godzina = 60 minut.

– wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny netto i brutto za realizację zamówienia

UCZESTNICY PROJEKTU:

Uczestnikami projektu, biorącymi udział w jednym warsztacie jest:

 • 10 usamodzielnianych wychowanków, pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej,

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin wykonania zamówienia w okresie od 20.04.2018 r. do 13.05.2018
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

MIEJSCE REALIZACJI WARSZTATÓW:

Zajęcia powinny być prowadzone na terenie Poddębic w pomieszczeniach dostosowanych do prowadzenia warsztatów oraz specyfiki uczestników, odpowiednio wyposażonych, zapewniających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe, zgodne z wymogami szkolenia. Miejsce warsztatów powinno być również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,Warsztat przygotowanie do życia w rodzinie’’
Rozwój umiejętności rozumienia i rozwiązywania problemów związanych z okresem dorastania i wchodzenia w dorosłość.
Pogłębienie wiedzy dotyczącej planowania i tworzenia rodziny oraz ról małżeńskich i rodzicielskich z nią związanych.

Wzrost wiedzy w zakresie rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego człowieka na różnych etapach życia.
Wzrost świadomości w zakresie zagrożeń wieku dorastania. Profilaktyka zachowań ryzykownych.
Rozwój umiejętności społecznych związanych z budowaniem trwałych relacji i życiem rodzinnym.
Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.
Identyfikacja podstawowych błędów w planowaniu i zarządzaniu czasem.

,,Warsztat zarządzanie budżetem domowym i pełnienie ról społecznych’’
Jak zarządzać budżetem domowym.
Jak kontrolować wydatki.
Definiowanie źródeł niekontrolowanych wpływów
Klasyfikacja i funkcje wydatków
Oszczędzanie: zakupy, opłaty
Planowanie i kontrolowanie wydatków
Przykładowy budżet domowy
Tworzenie indywidualnych budżetów domowych
Omówienie przykładowych budżetów domowych
Kontrolowanie wydatków i ich zmienność w czasie.
Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu budżetem domowym.
Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.
Identyfikacja podstawowych błędów w planowaniu i zarządzaniu czasem.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

 1. Zapewnienia zajęć o charakterze teoretyczno-praktycznym.
 2. Zapewnienia osoby, która zajmie się merytorycznym zarządzaniem, realizacją zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
 3. Zapewnienia trenera legitymującego się udokumentowanym, odpowiednim przygotowaniem, doświadczeniem praktycznym, wiedzą i umiejętnościami do prowadzenia zajęć. Dodatkowo wymagane: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność.
 4. Zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika. Materiały dydaktyczne dla uczestników warsztatu powinny być adekwatne do treści zajęć. Wszystko z pełnym ologowaniem RPO i UE z odwołaniem do EFS.
 5. Pokrycia kosztów wynagrodzenia trenera, wynajmu sali, materiałów szkoleniowych, certyfikatu zawierającego pełne ologowanie potwierdzającego uczestnictwo oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatu.
 6. Udokumentowania w formie dziennika zajęć zawierającego: wymiar godzin i tematy zajęć, listę obecności na szkoleniach, potwierdzenia odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych z wyszczególnieniem ich rodzajów (o ile były przekazywane), rejestru wydanych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo
  w warsztacie oraz wydanych zaświadczeń, korzystających z cateringu, potwierdzenia ubezpieczenia uczestników. Kompletną dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.
 7. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
 8. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich zrealizowanie.
 9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowany przez siebie harmonogram warsztatu.
 10. Ubezpieczenia uczestników NNW.
 11. Zapewnienia cateringu – obiad: pierwsze danie (np. zupa) drugie danie (np. porcja mięsa min. 150g , ziemniaki/frytki, zestaw surówek) oraz serwis kawowy (kawa + mleko do kawy, herbata, cukier, ciastka min. 4 rodzaje, owoce, soki, woda mineralna) min. dwie przerwy w ciągu jednego dnia zajęć.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert jednostkowych na warsztaty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Wykonawcami.
 4. Oferty prosimy składać do dn. 13.04.2018 r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

 1. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice pokój nr 2,

Szczegółowych informacji udziela Pani Justyna Frontczak koordynator projektu pod nr tel. 693-425-222
e-mail: pcpr@poddebicki.pl