Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż Powiat Poddębicki po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który jest dofinansowywany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach powyższego programu o dofinansowanie w „Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które m.in. pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

-dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

-dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000zł,

-opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, może być zwiększony, nie więcej niż o:

-700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,

-500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

-300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

-300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

-do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rokdo 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,

-do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

-do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym,

-do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny wnioskodawcy – w zakresie kosztów czesnego wynosi:

MODUŁ II –wysokość udziału własnego Wnioskodawcy ( w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) 15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków).

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia w/w udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html – zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Wnioski w ramach programu „AS” należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
ul. Łęczycka 28 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w pokoju nr 1 (parter). Nabór wniosków kończy się 10 października 2017r.