Pracownicy

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ilona Kubis-Kałucka
Dyrektor

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 12.00 – 15.00.
W razie nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje osoba przez niego upoważniona.


Anna Krzesłowska-Mikołajczyk
Główny księgowy

Sylwia Fraszczyńska
Inspektor ds.kadrowo-finansowych

Danuta Frątczak   
Pracownik socjalny

Jolanta Kałużna 
Starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Matusiak
Aspirant pracy socjalnej

Barbara Bujalska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Alicja Klimczak
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dorota Adamiak
Starszy referent

Małgorzata Bratek-Mataśka
Aspirant pracy socjalnej

Dariusz Forysiak
Kierowca